Všeobecné obchodní podmínky e-shopu - hopsematam

Přejít na obsah

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

O nás
Obchodní podmínky HOPSEMATAM e-SHOPu

klik pro tisk zde...

  


David Sobotík
S místem podnikání : Kranichova 933/20, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava.
Bydlištěm : Lipová 248/24, 747 16, Hať.
IČ: 73962830
DIČ: CZ8402235578

1. Všeobecná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro objednávku v poptávkovém obchodě http://www.hopsematam.cz, nebo http://hopsematam.cz , který je provozován David Sobotík, IČ: 73962830, bydliště Lipová 248/24, 747 16, Hať, s místem podnikání : Kranichova 933/20, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava.
Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi  David Sobotík, IČ: 73962830, bydliště Lipová 248/24, 747 16, Hať, s místem podnikání : Kranichova 933/20, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava.(dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Definice

1.Prodávající - David Sobotík, IČ: 73962830, bydliště Lipová 248/24, 747 16, Hať.S místem podnikání : Kranichova 933/20, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava.

2. Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
3. Spotřebitelská Smlouva - Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Zpracování a ochrana osobních údajů


 
Správce, poskytovatel a zpracovatel osobních údajů, zadaných a odeslaných jako formulář na našem webu.
Firma
Sobotík David,
se sídlem na ul.Kranichova 933/20, Slezská Ostrava, 71000.
IČ: 73962830
ŽL vydán MM Ostrava S-SMO/257160/12/ŽÚ


 
Webové stránky, kterých se shromažďování týká:

 
http://hopsematam.cz
 
 
Jedná se i o stejnojmené stránky s předložkou www.
Informace o nás , jak a jakým způsobem shromažďujeme informace o Vás. Pokud potřebujete bližší informace, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@hopsematam.cz


 
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vše zpracováváme pouze za účelem poskytování maximálního servisu a služeb.
Vyplněním příslušných údajů ve formuláři na našich stránkách udělujete nám souhlas k tomu, abychom využili uvedený telefonický, případně emailový, kontakt za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách a informacích, týkajících se služeb poskytovaných námi. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

 
Shromažďování osobních údajů
Shromažďujeme o vás informace, pokud se u nás zaregistrujete, máte dotaz a máte zájem o naše služby či produkty. Dále evidujeme, jakým způsobem užíváte naše webové stránky, a jakým způsobem jste se na ně dostali.
To může zahrnovat údaj, na jaké webové stránce jste byli před tím, než jste se dostali k nám, případně jestli jste přišli s námi sponzorovaných odkazů, nebo sociálních síťí. Můžeme také získat informace, které stránky na našich webových stránkách byly zobrazeny a jak dlouho. Tyto informace a údaje získáváme v obecné podobě, bez znalosti o tom, o jakého konkrétního uživatele se jedná.


 
V případě, že se přihlásíte na naše stránky pod svým uživatelským jménem a heslem, archivujeme informace, jaké konkrétní články jste si v rámci našich webových stránek stahoval a kdy a z jaké IP adresy jste se přihlásil. Osobní údaje shromažďujeme i v souvislosti s měřením úspěšnosti našich informačních a marketingových kampaní. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel  bude osobní údaje využívat po dobu 5 let s automatickou prologancí při vzájemné komunikaci telefonicky, nebo emailem. Případně při využití našich služeb, nebo nákupu produktů budeme osobní údaje využívat po dobu 5 let od nákupu, nebo ukončení spolupráce, nebo ukončení spolupráce s námi.


 
Ke sběru informací o našich klientech dochází dále v souvislosti se zpracováním placených i bezplatných objednávek produktů a služeb. Tyto informace využíváme dále pro to, abychom vás informovali o našich produktech, službách či novinkách, informacích v energií, nabídkou produktů, elektroprací a technologii. Pokud vyjádříte nesouhlas se zasíláním takových informací, nebudeme vám je nadále posílat. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení. 
Poskytování osobních údajů třetím stranám


 
Využíváme k vyššímu zabezpečení informací při práci s osobními údaji i aplikace třetích stran. Pro vyšší bezpečnost a jednoduchosti práce s databází používáme aplikaci mailchimp, která je na zabezpečených serverech a při vyplnění formuláře na našich stránkách, jsou údaje ihned uloženy v databázi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem.

 
Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv jiné třetí straně pro marketingové účely.


 
Cookie politika
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky a jejich PC, kteří již navštívili naše stránky. Mají pro nás význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich webových stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.


 
Smazat soubory cookies
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies


 
Právní rámec
Firma Sobotík David postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zprostředkování požadovaných služeb a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na naší adrese můžete samozřejmě uplatnit svá zákonná práva na opravu, blokaci nebo likvidaci osobních údajů. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka závazně objednat, nebo odeslat kontakt ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.


 
Další informace
Zpracovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby, užívané Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které zpracovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného zpracovatelem pro chod služby).


 
Zpracovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při objednávce. 


 
Znění Podmínek může zpracovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je zpracovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena zpracovatel. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese eshop@hopsematam.cz , nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele nebo prodávajícího.

 
Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2018 a nahrazuje v plném
rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednatel je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze poptávkový systém eshopu, popř. Telefonicky, nebo emailem.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva nevzniká odesláním objednávky, popř. při telefonické objednávce kupujícího jako spotřebitele a nevzniká i přijetím poptávky prodávajícím.
Prodávající potvrdí objednateli informativním emailem na zadaný email, za registraci poptávky a bude poptávajícímu vystavena individuální nabídka (rozpočet).
Při zájmu poptávajícího o montáže (služby), specifikuje poptávku, případně zboží objedná přes HOPSEMATAM e-SHOP a na základě informací, klient dostane indiviuální nabídku (rozpočet).
Pokud poptávající má zájem na základě rozpočtu, potvrdí zájem o nabídku a vystaví se objednávka. Která po jejím podpisu je závazná, upravuje termín realizace, platby a doplňující informace dle vystavené objednávky.
Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a není po vyžádání kupujícímu přístupná po lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.


5. Doručování zboží

Na základě individuální objednávky, dle předem dohodnutých podmínek.


Cena a způsob doručení, informace zde - http://www.hopsematam.cz/informace-o-prijmanych-zpusobech-platby-cene-a-doruceni.html


6. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou orientační. Přesné ceny zboží jsou k dispozici objednateli na vyžádání. Ceny jsou prezentovány, včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde http://www.hopsematam.cz/informace-o-prijmanych-zpusobech-platby-cene-a-doruceni.html

 
Podporujeme moderní technologie a zavedli jsme i platby virtuální měnou Bitcoin, Litecoin a dle domluvy i jinými altcoiny
V případě vrácení zboží bude kupní cena vrácena v českých korunách ve výši uvedené na faktuře. Vrátit kupní cenu v kryptoměně není možné.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

Kvalita a jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Reklamační řád


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Práva z vadného plnění
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formuláře ke stažení zde:
http://www.hopsematam.cz/reklamace-pro-nesplneni-jakosti-pri-prevzeti-vady-vyrobku.html
http://hopsematam.cz/uplatneni-prava-z-vadneho-plneni-reklamace.html

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


9.Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


Odstoupení od smlouvy se řídí zněním závazné objednávky, která se vystaví individuálně na základě poptávky a následného rozpočtu.

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a uplatňuje ho jen při koupi totožného zařízení v našem eshopu. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení na kontaktní adrese prodávajícího.

 
Znění ustanovení se specifikuje individuálně na základě poptávky a následného rozpočtu.
Další dokumenty
  • Informace o příjímaných způsobech platby, ceně a doručení

  • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
  • Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
  • Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku
Facebook Google+ Twitter Print Email
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
BTC, LTC, platby za elektroinstalace
Návrat na obsah